Seismisk modellering

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

Seismisk modellering

_____________________________________________________________________________________

Seismisk modellering gjøres hovedsakelig for å støtte:

 

1. Tolking av seismikk

2. Planlegging av feltundersøkelser

 

Våre medarbeidere har bl.a. bidratt til utviklingen av fagområdet seismisk respons fra oppsprukket berg. Dette gjelder spesielt demping og hastighet forårsaket av sprekkesoner, som beskrevet i Acoustic velocity in fractured rock.

 

I konvensjonell seismisk modellering forenkles bergmassen til å være sammensatt av homogene lag. Dette er imidlertid ikke holdbart i tilfeller der bølgene styres av oppspreking, som f.eks. i grunne seismiske undeersøkelser. Vi anvender derfor en metodikk der bergmassen representeres på en fysisk riktig måte, dvs. hver enkelt sprekk og forkastning gies egne materialegenskaper, som i eksempelet over. Fordelen er da at beregningene blir nøyaktige: de seismiske bølgene brer seg i den matematiske modellen tilsvarende som de ville ha gjort i naturen. Det blir da mulig å sammenligne seismiske målinger med syntetiske data. Dette er spesielt relevant ifbm ingeniørgeofysikk, og for reservoarseismikk i tilfeller der spenningsbildet er varierende.

 

Seismisk bølgeforplantning i oppsprukket kontra intakt bergmasse

Illustrasjon av hvordan seismisk bølgeutbredelse påvirkes av bergmassens oppsprekning. Scenarioet øverst t.v. (contiuum) er uten oppsprekning, og bølgeutbredelsen er lik i alle retninger. Scenarioet nederst t.v.(fractured) domineres av horisontal oppsprekning, noe som resulterer i dempet bølgeutbredelse vertikalt. Ved det blå punktet nederst i begge scenarioer registreres "seismikken", vist i figuren øverst t.h. Legg merke til forsinket ankomst og dempet signalstyrke for farctured(blå) sammenlignet med intakt berg(rød).

 

 

Effekt av oppsprekning på seismisk bølgeforplantning

Intakt fjell, dvs. uten oppsprekning

Oppsprekning på tvers av bølgeretning

Oppsprekning langs med bølgeretning

Ved å representere sprekker som enkeltelementer er det mulig å simulere hvordan bølgeformen påvirkes av oppsprekning i ulike retninger. Slike beregninger bidrar til estimering av bergmassers oppspreknig ut fra seismiske målinger.

 

 

Effekt av spenningsnivå på seismisk bølgehastighet og demping

Snapshots av bølgefelt etter hhv. 0.01, 0.02 og 0.03 sekunder etter signalgenerering. Lavere in-situ spenningsnivå innebærer lavere sprekkestivhet, og følgelig lavere seismisk hastighet, som i scenarioet t.h. sammenlignet med det t.v.

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.