Prosjekter

 

 

Grunnundersøkelser & analyse

Grytøyforbindelsen Harstad

Kartlegging av fjelloverdekning til tunnel, ifbm tunneldrift.

Kårstø gassrørledning

Betongskanning. Bestemmelse av eksakt plassering av rørledninger i betongankre, ifbm vedlikehold.

Solborg BRS

Betongskanning. Bestemmelse av dimensjon og plassering av armering i etasjeskiller, ifbm. rehabilitering.

Tennebekk

Kartlegging av dybde til frikjsonsmasser for deponering av tunnelmasser fra E39, for etablering av gravplass.

Ustaoset

Undersøkelse av silt- og bergmasser for geoteknisk vurdering av jernbanefylling.

Sørkjølen øko-restaurering

Kartlegging av fordeling av morenemasser, organiske masser o.a. ifbm øko-restaurering.

Nidarø PST - styrt boring

Kartlegging av trase for horisontalboring langs Nidelven, for anbudsgrunnlag.

 

Geoscan utfører grunnunderøkelser vhja seismikk, georadar og sonderboring.

 

Noen eksempler fra våre siste prosjekter:

Heggdalen

Kartlegging av dybde forurensede masser, ifbm bruksendring.

Grand hotel Oslo

Betongskanning. Deteksjon av armering, ifbm rehabilitering.

.

Geoscan AS

Bergen, Norway

Tel +47 91698606

post@geoscan.no

 

 

 

E39 Svegatjørn – Rådal

Kartlegging av fjelloverflate, organisk materiale, friksjonsmasser og vanndybder. Les mer på vegvesen.no.

 

 

 

 

 

Terråk kraftverk

Kartlegging av overdekning for trykktunnel, ved kombinasjon av refraksjonseismikk og georadar.

Vestre korridor

Kartlegging av grunnforhold ifbm utbygging av Vestre korridor for oppgradering av nettet på Sør-Vestlandet. Fjelloverflate, friksjonsmasser, organiske masser.

 

Hammersland trafostasjon

Grunnundersøkelser ifbm fundamentering av trafostasjon. Fjelldybder og masseberegning vhja georadar og sonderboring.

Sandøy trafostasjon

Samtidig innmåling av terrengoverflate og fjelloverflate vhja presisjons-GPS montert på georadar. Etablering av 3D modeller av løsmasse.

Risøybroen kabelforankring

Undersøkelse av område for kabelforankring.

 

Copyright Geoscan AS, 2016. All rights reserved.